We are currently working on a new website.
Stay tuned for more information.

No posts.
No posts.
Powered by Blogger.

މިވެބްސައިޓް؟

މިއީ ކުމުންދޫގައި ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި މުހިންމު އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހަދާފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

ކުމުންދޫ؟

ކުމުންދޫ" އަކީ ހދ ނުވަތަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ކޯޑަކީ ބީ 13 އެވެ.

މިވެބްސައިޓްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

Report Abuse

Search This Blog

Slider Tag

[10,slider-recent]

Header Ads

Pages

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

[2,recent-posts]