Header Ads

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުމުންދޫ ސްކޫލްގައި

ހދ.އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފޮޓޯ: ކުމުންދޫ އޮންލައިން
ހދ.އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުމުންދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިރަސްމިއްޔާތު ކުމުންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރުގައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވާކުރައްވާނީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މިރަށު ނަޞްރުއްޞަބާ ޢަލީ ޤާސިމް އާއި މިރަށު ސެލްވިޔޯ އަމީން މުޙައްމަދު އާއި މިރަށު އިރުފާ ޢަލީ އަންވަރު އެވެ.

No comments