Header Ads

ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފޮޓޯ:ކުމުންދޫ އޮންލައިން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގައި ހދ.އަތޮޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލަށް 3 ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން މި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާފައިވަނީ ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 71.03 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. މި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމަށް 41 ވޯޓްފޮށްޓަކަށް ވޯޓްލާން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާއިރު، 1032 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 733 މީހުންނެވެ. އެއީ 415 ފިރިހެނުންނާއި 318 އަންހެނުންނެވެ. ބާޠިލް ވޯޓް ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ 87 ވޯޓެވެ.

މި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން އަމީން މުޙައްމަދު އަށް ލިބިފައިވަނީ 346 ވޯޓެވެ. ޢަލީ އަންވަރު އަށް ލިބިފައިވަނީ 319 ވޯޓެވެ. ސީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް ލިބިފައިވަނީ 236 ވޯޓެވެ. ޢަލީ ޤާސިމް އަށް ލިބިފައިވަނީ 393 ވޯޓެވެ. ފަރުޙާން ޢަބްދުލްޙަމީދު އަށް ލިބިފައިވަނީ 251 ވޯޓެވެ. އަކްރަމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު އަށް ލިބިފައިވަނީ 274 ވޯޓެވެ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަށް ލިބިފައިވަނީ 27 ވޯޓެވެ. އަދި އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 113 ވޯޓެވެ.

No comments