Header Ads

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް އެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު، އަނެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ހަނިމާދޫ ޓީމް


މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ހދ.ނޮޅިވަރަމް އާއި ހދ.ހަނިމާދޫ ބައްދަލުކޮށް 0-2 ން ހދ.ހަނިމާދޫ ކުރި ހޯދައި ފައިނަލަށް ގޮސްފިއެވެ. މިހެންކަމުން ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމާއި ހދ.ހަނިމާދޫ ޓީމެވެ.

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ފައިނަލް މެޗް އޮންނާނީ 05 އޭޕްރީލް 2017 ދުވަހު 15.45 ގައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.


No comments