Header Ads

ކުމުންދޫގައި ފިޠުރު ޢީދުގައި ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މިފަހަރު ހދ.ކުމުންދޫގައި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޢީދު އުފާ ބަށި މުބާރާތް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން އޮންނަނީ 2017 އޭޕްރީލް 14 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 16.30 ގައި ކުމުންދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

މި މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުމުންދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވަތުދެއެވެ. މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނެވެ.

No comments