Header Ads

ގްރޫޕް 3ގެ ފަހު މެޗު ނިމުނުއިރު، ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ހަނިމާދޫ ޓީމާއި ހިރިމަރަދޫ ޓީމް


މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ގްރޫޕް 3ގެ ފަހު މެޗް ނިމުނުއިރު، ހަނިމާދޫ ޓީމާއި ހިރިމަރަދޫ ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ގޮސްފިއެވެ. މި 3 ވަނަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ ހދ.ހަނިމާދޫ އާއި ހދ.ހިރިމަރަދޫ އަދި ހދ.ނޭކުރެންދޫ އެވެ.

ހަނިމާދޫ ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ގްރޫޕް 3 ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ހިރިމަރަދޫ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ތިން ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.


ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗް 02 އޭޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު އޮންނައިރު، ބައްދަލުކުރާނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ހދ.ހިރިމަރަދޫއެވެ. އަދި ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗް 03 އޭޕްރީލް 2017 ދުވަހު އޮންނައިރު، ބައްދަލުކުރާނީ ހދ.ހަނިމާދޫ އާއި ހދ.ނޮޅިވަރަމްއެވެ. މިމެޗްތައްވެސް އޮންނާނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. 

No comments