Header Ads

ގްރޫޕް 2 ން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ނޮޅިވަރަމް ޓީމް


މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ގްރޫޕް 2 ން ނޮޅިވަރަމް ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ގޮސްފިއެވެ. މިގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ ހދ.ފިނޭ އާއި ހދ.ނޮޅިވަރަމް އަދި ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އެވެ.

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ހދގެ ގްރޫޕް 2 ން ސެމީ ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކުރި ހދ.ނޮޅިވަރަމް ޓީމްގެ މެޗް އޮންނާނީ 03 އޭޕްރީލް 2017 ދުވަހު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. ސެމީފައިނަލްގައި ހދ.ނޮޅިވަރަމް ޓީމާ ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް 3 ން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ޓީމެވެ.


No comments