Header Ads

Slider Tag

[4,slider-recent]

ކައުންސިލްގެ ނަން އަދި އިދާރާގެ ނަން ބޭނުންކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރުމާމެދު ޤާނޫނު ބުނާގޮތް

4/24/2017 03:26:00 PM

ލިޔުނީ؛ ޢުބައިދުﷲ ޝަރީފް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދ...

<<އިތުރަށް ކިޔާ