Header Ads

Slider Tag

[10,slider-recent]

ކުމުންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ހދގެ 5 ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

5/21/2017 04:03:00 PM

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ކުމުންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ހދ އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގައި ލޮނުފެން މީރުފެން އުފައްދާ އާރްއޯ ޕްލާ...

<<އިތުރަށް ކިޔާ

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމާއި ބަނދަރުގެ ނެރުގެ ހާލަތުހުރިގޮތުން ފެރީތަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވި

5/18/2017 02:39:00 PM

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމާއި ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ ނެރުގެ ހާލަތުހުރިގޮތުން ކުމުންދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ ދޯނިތަކަށް މިއަދު ދަ...

<<އިތުރަށް ކިޔާ